We're really sorry, but as part of a major expansion and restructuring of our work across the UK, the Penarth Refurbishment Centre has unfortunately closed. We are very pleased to announce that our team of volunteers are working incredibly hard to open a new workshop in the summer of 2021. They are currently registering as a new charity, Tool Aid Cymru and once this has been accepted will be looking for premises in the area. 

 

We will update this page on their progress. 

 

If you would like to donate tools please find your local collector here.

The previous email address for Roger Flambert is no longer active. All contact details will be provided once the new centre is up and running.

Mae'n ddrwg iawn gennym, ond fel rhan o ehangu ac ailstrwythuro mawr ein gwaith ledled y DU, yn anffodus mae Canolfan Adnewyddu Penarth wedi cau. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein tîm o wirfoddolwyr yn gweithio’n hynod o galed i agor gweithdy newydd yn ystod haf 2021. Ar hyn o bryd maent yn cofrestru fel elusen newydd, Tool Aid Cymru ac unwaith y bydd hyn wedi’i dderbyn byddant yn chwilio am adeilad yn yr ardal.

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ar eu cynnydd.

Os hoffech roi offer, dewch o hyd i'ch casglwr lleol yma.

Nid yw'r cyfeiriad e-bost blaenorol ar gyfer Roger Flambert yn weithredol mwyach. Darperir yr holl fanylion cyswllt unwaith y bydd y ganolfan newydd ar waith.